Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίωνγια την «Προμήθεια αυτόματου πολύ-τριχοειδή γενετικού αναλυτή» στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», ΥΕ 2, της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει της τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 68.548,39Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Νοε 07, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ