Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, σε τμήματα, για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Υποέργο 14 - INSPIRED» στο πλαίσιο της πράξης «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterization-Inspired», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 15.583,06 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Νοε 07, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ