Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ]» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου Νο 7 «Προμήθεια Ειδών Εργαστηριακού Εξοπλισμού-Ήπειρος [ΒΙΤ-ΗΠ] της Πράξης: «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή [ΒΙΤΑΔ]», κωδ MIS 5002469, Δράση «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας & καινοτομίας» Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 14-20, που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 24.104,63 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Νοε 19, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ