Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια σταθμού εναπόθεσης διηλεκτρικών υμενίων με τεχνική πλάσματος» στο πλαίσιο της Πράξης:Πράξη: «Pilot line production of transceiver modules of the next generation of smart RF power applications – ακρωνύμιο SMARTEC”, GA No 869817 της Δράσης: «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 201.612,90 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Νοε 26, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕΚ

ΕΕΕΣ ΣΕ XML

ΕΕΕΣ ΣΕ PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ