Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Διάταξης Γένεσης Αρμονικών» στο πλαίσιο της πράξης «Antiadhesive Bionic Combs for Handling of Nanofibers - BioCombs4Nanofibers», GA 862016 της Δράσης: «HORIZON 2020 FETOPEN-2018-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 31.500 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Φεβ 03, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ