Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων (κιτ) αλληλούχησης», στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ (Ιδιωτικά έσοδα), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 12.350,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Φεβ 06, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ