Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για για το έργο: «1η Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων- TasteStevia», στο πλαίσιο της Πράξης «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και τεχνικών απομάκρυνσης πικρής επίγευσης» - TasteSTEVIA, Κωδ. έργου Τ1ΕΔΚ-00235, MIS5031858 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 21.762,77 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Φεβ 17, 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ