Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός σε έξι τμήματα, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια ειδικευμένων συστημάτων Ελέγχου επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων» στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη» - [ΒΙΤΑΔ-ΚΡΗ] της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» με κωδικό MIS 5002469 που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Κωδ. ΣΑ E1191,με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 26.280,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Φεβ 19, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ