Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξειδικευμένων συστημάτων αντιδραστηρίων αλληλούχησης-ΒΙΤΑΔ-ΚΡΗΤΗ-1» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Προηγµένες Ερευνητικές ∆ραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή [ΒΙΤΑΔ]», κωδ MIS 5002469 Δράση: «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας & καινοτομίας» Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 14-20 που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει της τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 12.250,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Φεβ 04, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ