Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμός σε τρία τμήματα, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια ειδικευμένων συστημάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων - ΜΙΑ» στο πλαίσιο της πρότασης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» του Υποέργου 2 της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας», που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ),με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 16.320,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Φεβ 21, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ