Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού» που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του ΙΤΕ/ΙΠΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 37.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Φεβ 27, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΣΧΕΔΙΟ