Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανανέωση αδειών χρήσης για προϊόντα Microsoft» που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του ΙΤΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 31.503,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Μαρ 06, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ