Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Οπτικού Αναλυτή Αερίων Ανοικτού Τύπου», στο πλαίσιο Πράξης «Copernicus for Urban Resilience in Europe [CURE], GA 870337, Πρόγραμμα Πλαίσιο H2020 (Space) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 35.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Απρ 02, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ