Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 24 της Πράξης Bioimaging (MIS 5002755), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 24.193,55 πλέον ΦΠΑ

Ιουν 03, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ