Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων –Δρόμοι Αμπελώνων- 1» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 –Φυτοπροστασία-Μικροβίωμα της Δράσης με τίτλο Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού» που εντάσσεται στο σκέλος του Υποέργου 1 με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αμπελιού», του «Μελιού» και της «Κτηνοτροφίας», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 8.202,44 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ιουλ 31, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ UPDATED