Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια ενός κλωβού Faraday» που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2006ΣΕ01330024, ΣΑΕ 013/3) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 57.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Αυγ 10, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ