Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή ομοιωμάτων για την ποσοτικοποίηση του σιδήρου» στο πλαίσιο της Πράξης : «Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων τεχνικών ποσοτικοποίησης σιδήρου σε παρεγχυματικά όργανα για διαγνωστικούς σκοπούς (Α.ΠΟ.ΣΙ.ΔΙ.)», κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-02479, MIS 5033637 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 13.709,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Αυγ 28, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ