Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμό δαπάνης 40.322,58 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σεπ 03, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ