Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ενός Επιτραπέζιου Περιθλασίμετρου Ακτίνων-Χ με περιστρεφόμενο δειγματοφορέα» στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προυπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 80.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οκτ 16, 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕΚ