Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Φασματοφωτόμετρου Ορατού – Υπεριώδους - Εγγύς Υπερύθρου» χρηματοδοτείται από την Πράξη : «Συνδυαστική εφαρμογή κλασικών χημικών αναλυτικών τεχνικών με καινοτόμες προσεγγίσεις φωτονικής και μηχανικής μάθησης, για την ανίχνευση της προέλευσης και αυθεντικότητας του ελληνικού μελιού με ακρωνύμιο «ΦΩΤΟΜΕΛΟ» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01277), MIS 5063791 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 32.258,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ιαν 29, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ