Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Συστημάτων λέιζερ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR» [C.A.L.L.O.S], MIS 5056208, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 14-20)» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 45.161,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Φεβ 18, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ