Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού ευρείας κλίμακας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» στο πλαίσιο του ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 286.791,85 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Φεβ 23, 2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TED 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TED

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ