Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού συστήματος ανίχνευσης αερίων» στο πλαίσιο της Πράξης «Έξυπνες και Λειτουργικές Συσκευασίες Τροφίμων με χρήση νανομελανιών οξειδίων μετάλλων ως αισθητήρες» με ακρωνύμιο «SMARTPACK» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (κωδικός Τ2ΕΔΚ-02373 και MIS 5069123), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 56.450,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαρ 03, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ