Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Απεικονιστικών Συστημάτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Προηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικών δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό Τεκμηρίωση, και συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης μεγάλων διαστάσεων» (ΠΡΩΤΕΑΣ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-02428), MIS 5069984 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 40.322,58 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαρ 11, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ