Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια επτά (7) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ενός (1) εκτυπωτή» στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 1 «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη» - [ΒΙΤΑΔ-ΚΡΗ] της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» - [ΒΙΤΑΔ] η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 10.023,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Μαρ 19, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ