Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

ΔΙΕΥΚΙΡΝΙΣΗΣυνοπτικός διαγωνισμός, σε τμήματα, για την επιλογή αναδόχου για την «1η Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού – BIOCONTROL» στο πλαίσιο της Πράξης «Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα - BIOCONTROL - Τ2ΕΔΚ-01859)», MIS 5073622 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 42.778,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Απρ 02, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ