Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – ΕΛΙΔΕΚ NEUMORIGENESIS-2» της Πράξης «Characterizing the early events in neural stem cell derived tumorigenesis» [NEUMORIGENESIS]-2156 της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 6.461,30 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Απρ 06, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ