Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια Κλωβών Τρωκτικών» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 8.056,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Απρ 27, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ