Νέα > Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (Αρχείο)

Tο Ίδρυμα Τεχνολογίας και ‘Eρευνας (ΙΤΕ) / Τεχνική Υπηρεσία, προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων ΙΤΕ» για την καλή λειτουργία, υποστήριξη, συντήρηση και παρακολούθηση όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του ΙΤΕ.

Νοε 04, 2016

Κείμενο προκήρυξης

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής

Διευκρίνιση 1 

Διευκρίνιση 2