Ελληνικά

Funding opportunities

 

To Γραφείο Διαμεσολάβησης παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη για όλο το φάσμα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που υφίστανται σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να αφορούν υποστήριξη έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, ΕΠΑΝ και άλλα προγράμματα από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), υποστήριξη της κατοχύρωση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, δημιουργίας πρωτοτύπου, σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου, διασύνδεσης με την αγορά (ΠΡΑΞΕ, ΑΚΜΩΝ και άλλα προγράμματα του ΕΠΑΝ ή ευρύτερα του 3ου ΚΠΣ).

Η υπηρεσία παρέχεται σε τρία επίπεδα:

  • απλής πληροφόρησης (με πρόσβαση των ερευνητών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΔΜ),
  • απλής συμβουλευτικής υποστήριξης (προσωπικής υποστήριξης μέσω e-mail και τηλεφώνου) καθώς και
  • συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω προσωπικής συνάντησης.
Τέλος, η υπηρεσία αυτή συνδέεται και εμπλουτίζεται με τις υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου (εξεύρεση συνεργατών, οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων πληροφόρησης, κα).

Δείτε το Ημερολόγιο προγραμμάτων και προθεσμιών και την περίληψη όλων των ανοικτών προκηρύξεων.
Διερευνείστε τις εισερχόμενες αναζητήσεις ερευνητικών συνεργατών