Ενότητα 2

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης αρχαιολογι-κών χώρων με έμφαση στην χρήση του χώρου

Μήνας έναρξης:  1
Μήνας λήξης: 30
Συντονιστής: ΙΜΣ
Εμπλεκόμενοι φορείς:  ΙΗΔΛ, ΙΜΣ, ΙΠ
Τεχνική περιγραφή ενότητας:

Η δράση αυτή, που έχει στόχο την ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποτύπωσης του πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσω καινοτόμων τεχνικών απεικόνισης του υπεδάφους και της επιφάνειας των αρχαιολογικών θέσεων, εξελίσσεται σε 2 φάσεις:

α) Επιτόπια φάση με μελέτες για την εκτενή και συστηματική διερεύνηση και χαρτογράφηση ενός αριθμού αρχαιολογικών θέσεων που θα ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους (ΕΕ2.1) καθώς και χαμηλού ύψους αεροφωτογραφήσεις ρηχών υπεδάφειων αρχιτεκτονικών καταλοίπων για την δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου εδάφους (ΕΕ2.2) και

β) Επεξεργασία των δεδομένων (γεωφυσικές μετρήσεις και οι δορυφορικές εικόνες) μέσω διαφορετικών αλγορίθμων για την παραγωγή θεματικών χαρτών που θα απεικονίζουν τις αντίστοιχες κατανομές των μετρήσεων και την σύνταξη του πρωτοκόλλου βέλτιστης πρακτικής για την εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών ως προς την καταγραφή της δυναμικής του πολιτιστικού τοπίου (ΕΕ2.3).

γ) Οργάνωση και διατήρηση του ψηφιακού υλικού που θα παραχθεί στην (ΕΕ2.3), η οποία θα είναι συμβατή με τα τρέχοντα πρότυπα της Ψηφιακής Προέλευσης και καλές πρακτικές  της ψηφιακής διατήρησης με σκοπό την μακροπρόθεσμη διατήρηση των αποτελεσμάτων  για χρήση και αναχρησιμοποίηση στο μέλλον.

Στόχοι:

Στόχος της ΕΕ είναι η ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποτύπωσης του πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσω καινοτόμων τεχνικών απεικόνισης του υπεδάφους και της επιφάνειας των αρχαιολογικών θέσεων. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο θα μπορεί να εφαρμοστεί σε δια-φορετικούς αρχαιολογικούς χώρους και θα δώσει έμφαση στην εκτέλεση μιας άριστης πρακτικής ενός συνό-λου διαφορετικών προσεγγίσεων μέσω των οποίων θα γίνεται η βελτιστοποίηση των πληροφοριών για την διαχρονική χρήση και διαμόρφωση του τοπίου.