Εργασία 5.3

Ολοκληρωμένη μεθοδολογία χαρακτηρισμού δομικών υλικών

Περιγραφή εργασιών:

Θα χαρακτηρισθούν ασβεστολιθικά υλικά και κονιάματα με διάφορες μεθόδους (ποροσιμετρία-υδραργύρου και ρόφησης Ν2-περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, δοκιμές αντοχής, SEM-EDX, FTIR, micro-Raman και φασματοσκοπία Raman) τα οποία θα ληφθούν από ιστορικά μνημεία της περιοχής των Πατρών καθώς και από νεώτερα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε επεμβάσεις συντήρησης.  Άμεσος στόχος της έρευνας αυτής είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την συμβατότητα των υλικών συντήρησης βάσει των φυσικοχημικών τους χαρακτηριστικών, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση υλικών τα οποία προορίζονται για την συντήρηση των μνημείων.  Επίσης, θα διερευνηθεί και η δυνατότητα σταθεροποίησης ψαθυρών λίθων με την βοήθεια οργανοπυριτικών ενώσεων [3] η επίδραση των οποίων σε ιδιότητες όπως το πορώδες ασβεστολίθων μνημείων οι οποίοι έχουν υποστεί εκτεταμένη αποσάθρωση, θα αξιολογηθεί.

Ρόλος φορέα:

ΙΕΧΜΗ-Χαρακτηρισμός ασβεστολιθικών υλικών και κονιαμάτων από ιστορικά μνημεία της περιοχής των Πατρών. Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την συμβατότητα των υλικών συντήρησης βάσει των φυσικοχημικών τους χαρακτηριστικών

Παραδοτέα:

α) Χαρακτηρισμός δειγμάτων από μεσαιωνικά μνημεία με μετρήσεις φυ σικών και χημικών τους  ιδιοτήτων.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε μετρήσεις του πορώδους με διάφορες μεθόδους και στη σχέση τους με την αντοχή σε εφελκυσμό.

Διαθέσιμο εδώ:

β) Χαρακτηρισμός νεώτερων δειγμάτων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για συντήρηση και σύγκριση των ιδιοτήτων

Διαθέσιμο εδώ:

γ) Σύνταξη πρωτοκόλλου ανάλυσης των υλικών μνημείων για την επιλογή των βέλτιστων υλικών συντήρησης τα οποία είναι συμβατά με τα αρχικά υλικά

Διαθέσιμο εδώ: