Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Συντονιστής στην Ενότητα Εργασίας: 3
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας: 3.1, 3.2, 3.3

Πληροφορίες:

H κύρια δραστηριότητα του Ινστιτούου Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ)  είναι η διεξαγωγή Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά και σε συναφείς περιοχές.  Ειδικότερα, οι στόχοι του ΙΥΜ είναι

  • Η διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας σε επιλεγμένες περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
  • Η συμμετοχή του σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων και εργαλείων για την μοντελοποίηση και επίλυση σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων στις επιστήμες και στην τεχνολογία.
  • Η ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων με σκοπό την εφαρμογή τους στην παροχή υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Η εκπαίδευση και κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών στις περιοχές των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Οι ερευνητικές ομάδες του ΙΥΜ δραστηριοποιούνται στις εξής επιστημονικές περιοχές:

  • Προβλήματα κυματικής διάδοσης, με έμφαση στη θαλάσσια ακουστική
  • Υπολογιστικές και μαθηματικές μέθοδοι σε σύνθετα συστήματα.
  • Αριθμητικές μέθοδοι και επιστημονικοί υπολογισμοί στη μηχανική των ρευστών με έμφαση στην βιορευστοδυναμική και την ακτομηχανική.
  • Μαθηματική μοντελοποίηση, αριθμητικές μέθοδοι και πειράματα στις νευροεπιστήμες.
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εργαλείων και μεθόδων στην γεωπληροφορική, την περιφερειακή ανάλυση και τη δορυφορική τηλεπισκόπηση.
  • Εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση. Επίδραση νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες μάθησης.

Μεγάλο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΥΜ χρηματοδοτείται από εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Το ΙΥΜ έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγράμματα και έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με πολλούς ερευνητικούς φορείς στην Ευρώπη, ΗΠΑ, και  άλλες χώρες. Οι εντός Ελλάδος συνεργασίες του ΙΥΜ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Αιγαίου, ΑΠΘ και ΕΚΠΑ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΕΜΠ, το ΕΛΚΕΘΕ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, την Περιφέρεια Κρήτης κα. Οι εκτός Ελλάδος συνεργασίες περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμούς  αλλά και εταιρείες.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου μας εδω.