Εγγραφή στον ΣΕΙΤΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του ΣΕΙΤΕ, μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι εργαζόμενοι στο ΙΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και εφόσον έχουν απασχοληθεί επί δίμηνο.

Σύμφωνα με την έννοια σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ): “Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, το οποίο τη διαφοροποιεί από άλλες συμβάσεις παροχής εργασίας, είναι το στοιχείο της εξάρτησης, το γεγονός δηλαδή ότι ο εργαζόμενος υπόκειται κατά την παροχή της εργασίας του στον έλεγχο του εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες του σχετικά με τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας του, καθώς και να δέχεται την εποπτεία του προς διαπίστωση του γεγονότος ότι συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές”. Βάσει αυτού του νομικού ορισμού, επιπλέον των συναδέλφων με σύμβαση αορίστου χρόνου, στον ΣΕΙΤΕ μπορούν να εγγραφούν εργαζόμενοι στο ΙΤΕ που απασχολούνται επί δίμηνο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εφόσον πληρούνται οι αναφερόμενες προϋποθέσεις (διαρκής έλεγχος από εργαζόμενο του ΙΤΕ, υποχρέωση εργασίας με υποδεικνυόμενο τρόπο σε εγκαταστάσεις ΙΤΕ και εποπτεία συμμόρφωσης). Επακόλουθα, και εργαζόμενοι στο ΙΤΕ με συμβάσεις έργου ή υποτροφίας επιμόρφωσης εξειδίκευσης μπορούν να γίνουν μέλη του ΣΕΙΤΕ εφόσον πληρούνται τα παραπάνω.

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στον Σύλλογο θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να την προσκομίσετε στα γραφεία του ΣΕΙΤΕ ή να την στείλετε με συστημένη επιστολή.

Αίτηση νέου μέλους | Registration Form

Διεύθυνση γραφείου ΣΕΙΤΕ

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Γραφείο 006
Νικολάου Πλαστήρα 100,
700 13 Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810391778, 2810391456, 2810391821