Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

 

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, με 30 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε 5 πόλεις, αποτελεί εθνική υποδομή για τηνυποστήριξη της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποστολή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών:

 • Συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία
 • Προωθώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
 • Υποστηρίζοντας τη διεθνή συνεργασία

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο:

 • Διεθνοποίηση μέσω εκτενούς δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό
 • Πληροφόρηση, συμβουλευτική και υποστήριξη για εύρεση χρηματοδότησης
 • Συμβουλευτική σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας, όπως η προστασία και αποτίμηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, η βιώσιμη ανάπτυξη και εξοικονόμηση πόρων, η δυνατότητα ψηφιακού μετασχηματισμού, κ.ά.
 • Προώθηση ελληνικών τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων στο εξωτερικό και εντοπισμό εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων για τις ανάγκες ελληνικών επιχειρήσεων
 • Εξειδικευμένη συμβουλευτική για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και απασχολεί περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης από διαφορετικά backgrounds.

Άξονες δραστηριότητας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Υποστήριξη ΜμΕ και Enterprise Europe NetworkHellas

Από το 2008 είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων EnterpriseEuropeNetwork,του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριοποίηση σε περισσότερες από 60 χώρες. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι συντονιστήςτου ελληνικού δικτύου, του EnterpriseEuropeNetwork- Hellas.

Υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων

Από το 1999 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναθέτει στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point) για το 5ο, 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και στη συνέχεια για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», λειτουργώντας ως επίσημος φορέας πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Έδρα Unesco και πρωτοβουλίες Προοπτικής Διερεύνησης (Foresight)

Από τον Ιανουάριο του 2019, λειτουργεί στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ μονάδα «Προοπτικής Διερεύνησης» (Foresight) και «Αλφαβητισμού για το Μέλλον» (Futures Literacy). Στόχος της μονάδας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός με σενάρια, η ανίχνευση τάσεων και η εκπαίδευση σε θέματα σχεδιασμού και ανίχνευσης κινδύνου.

 

Μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση νέας γνώσης και ερευνητικών επιτευγμάτων

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει ερευνητές και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα να ενισχύσουν τον αντίκτυπο της ερευνητικής τους δραστηριότητας αξιοποιώντας τα αποτελέσματα με τη δημιουργία τεχνοβλαστών ή με παραχώρηση άδειας χρήσης.

Το γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας παρέχει μια δέσμη υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα της δραστηριότητας έρευνας – καινοτομίας – ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες αυτές θεραπεύουν ανάγκες που διαφοροποιούνται σε όλη την εξέλιξη της δραστηριότητας, από την αρχική ιδέα και την υλοποίησή της, την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την αξιολόγηση  και την επιλογή του επιχειρηματικού μοντέλου έως την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

Δημιουργία και υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι υπεύθυνο για την ίδρυση, το συντονισμό και την υποστήριξη των συνεργατικών σχηματισμών (cluster) HBio και HPhos:

 • To HBio είναι το πρώτο cluster βιο-επιστημών και βιοϊατρικής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2006 από 8 εταιρείες και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, σήμερα συγκεντρώνει περισσότερες από 30 εταιρείες έντασης γνώσης στους τομείς της Φαρμακευτικής, της Βιοτεχνολογίας, των Διαγνωστικών, των Ιατρικών Συσκευών και των Ειδικών Υπηρεσιών.
 • Το HPhos, ιδρύθηκε το 2015 και αποτελεί cluster ελληνικών επιχειρήσεων έντασης γνώσης και ερευνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο της Φωτονικής και των εφαρμογών αυτής. Στόχος του συνεργατικού σχηματισμού είναι η από κοινού ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσίων φωτονικής με εφαρμογές στην βιομηχανική κατασκευή και τον αυτοματισμό, τις τηλεπικοινωνίες, την άμυνα και ασφάλεια, τη πολιτιστική κληρονομιά, τα τρόφιμα, την υγεία, το περιβάλλον, την ενεργειακή απόδοση κ.ά.
 • Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί ιδρυτικό μέλος και είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό του Innovation Greece, της ένωσης καινοτόμων επιχειρήσεων, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στις καθημερινές πρακτικές, στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Innovation Greece  κινητοποιεί επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς φορείς που είναι ευέλικτοι και πρόθυμοι να υιοθετήσουν το ίδιο όραμα: να είναι εξωστρεφείς τόσο θεματικά όσο και γεωγραφικά, να επενδύουν σε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες, να διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, και να προσελκύουν χρηματοδότηση για νέες καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Αθήνα | Ηράκλειο | Θεσσαλονίκη | Βόλος | Πάτρα
 

Κεντρικά γραφεία:

Κολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα
Τηλ.: 210 3607690
E-mail: praxi@praxinetwork.gr