Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας

 

Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019 και είναι το νεότερο Ινστιτούτο του ΙΤΕ. Εστιάζει στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετιζόμενη με την ανίχνευση, τον εντοπισμό, την εξόρυξη και την ενισχυμένη ανάκτηση πετρελαίου καθώς και την ανάκτηση πετρελαίου με ταυτόχρονη αποθήκευση CO2, δραστηριότητες σημαντικές για τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες, με ιδιαίτερο οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς του θα είναι:

  • Η ανίχνευση και εντοπισμός κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Petroleum Εxploration).
  • Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Drilling and Production engineering).
  • Η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις παραπάνω δραστηριότητες και η αντιμετώπισή τους (Environmental Engineering).

Το Ινστιτούτο εδρεύει στα Χανιά, στον χώρο των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί η γνώση, η εμπειρία και οι υφιστάμενες υποδομές, μέσα στο περιβάλλον αριστείας και καινοτομίας που έχει αναπτύξει το ΙΤΕ.

Η δημιουργία του εξειδικευμένου αυτού Ινστιτούτου στην έρευνα γύρω από την παραγωγή και εκμετάλλευση των ορυκτών υδρογονανθράκων, θα λειτουργήσει καταλυτικά στην ενδυνάμωση της πετρελαϊκής έρευνας στη χώρα, τόσο με την δική του ανάπτυξη, όσο και με τις συνέργειες που θα καλλιεργήσει με όλες τις σχετικές δομές σε Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της χώρας, ιδιαίτερα δε, με άλλα Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Θα αποτελέσει ταυτόχρονα πόλο έλξης νέων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Χορηγός: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ανοικτές Θέσεις Εργασίας

Σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου 2190/1994 και το υπ'αρίθμ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433 Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης…, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος νόμου (ν.2190/1994) ... 2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται».

Συνεπώς, η προθεσμία για την υποβολή των παραπάνω προκηρύξεων διακόπτεται / αναστέλλεται, από την προκήρυξη των εκλογών, και συνεχίζεται αμέσως μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της διακοπής/αναστολής.

Προκήρυξη για μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: “Διαχείριση ταμιευτήρων πετρελαίου (reservoir engineering)”

Προκήρυξη για μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: “ Μελέτη και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υδρογονανθράκων στο περιβάλλον”