Αρχική

Το έργο εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του ΙΤΕ και αποτελεί μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση από έξι (6) Ινστιτούτα στην ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων στο πεδίο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη σύγχρονων/καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων με εφαρμογές στην ανάλυση/διάγνωση, τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών/ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Οι δράσεις, που προτείνεται να αναπτυχθούν στα πλαίσια αυτού του έργου εμπίπτουν στους παρακάτω βασικούς άξονες:

  • επιστήμη και τεχνολογία για ανάλυση, ανίχνευση και επέμβαση(π.χ. μέθοδοι ανάλυσης, γεωδιασκόπησης αρχαιολογικών χώρων, καθαρισμού πινάκων με laser κά)
  • Άϋλο πολιτισμικό περιεχόμενο (βιβλία, αρχεία, βάσεις δεδομένων)
  • Υλικά αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς (μουσειακά αντικείμενα, μνημεία, χώροι)

Οι εφαρμογές αυτές δημιουργούν, βελτιώνουν, τροποποιούν, διαμοιράζουν και ανταλλάσουν πληροφορίες και γνώσεις δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον τελευταίας κατάστασης γνώσης και πρακτικών εφαρμογών, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα:

 

Applications

 

Read more


Tο έργο ΠΟΛΙΤΕΙΑ της Δράσης ΚΡΗΠΙΣ, κωδ. MIS-448300 (2013ΣE01380035) χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)/ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ 2007-2013)/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)