Εργασία 1.1

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση υλικών με βάση φορητές συσκευές

Περιγραφή εργασιών:

Ο αποτελεσματικός χαρακτηρισμός υλικών σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους απαιτεί την εφαρμογή μιάς οργανωμένης και συνδυαστικής μεθοδολογίας που θα συνδυάζει με βέλτιστο τρόπο χημική πληροφορία που εξάγεται από διάφορες τεχνικές.

Προτείνεται η χρήση 2 τεχνικών φασματοσκοπίας (LIBS, micro-Raman), που παρέχουν στοιχειακή και μοριακή πληροφορία αντίστοιχα, σε συνδυασμό με απεικονιστική ανάλυση, που παρέχει λεπτομερή εικόνα για την χωρική-επιφανειακή κατανομή χρωστικών σε συνδυασμό με φάσματα διάχυτης ανάκλασης. Τονίζεται ότι οι τεχνικές είναι μη επεμβατικές και δεν απαιτούν λήψη δείγματος, οπότε εφαρμόζονται in situ. Το προτεινόμενο σχήμα βασίζεται σε φορητή οργανολογία, υπάρχουσα στο ΙΗΔΛ.

Στην παρούσα εργασία θα δοθεί έμφαση:

α)  στη μεθοδολογία ανάλυσης χρωστικών με σκοπό την εφαρμογή της σε ζωγραφικά έργα ή τοιχογραφίες και σε λίθινες επιφάνειες (βλ. Ε 1.4) ( υπεύθυνοι φορείς: ΙΗΔΛ, ΙΕΧΜΗ )

β)  στην ανάπτυξη φιλικής προς το χρήστη λειτουργίας των συσκευών, που θα επιτρέπει σε μη εξειδικευμένους χρήστες (π.χ. συντηρητές αρχαιοτήτων) να αντλούν χρήσιμη πληροφορία από τα αναλυτικά δεδομένα (υπεύθυνοι φορείς: ΙΗΔΛ, ΙΜΣ) και

γ)  στην ενίσχυση του τεχνικού υποβάθρου των συσκευών ώστε αυτές να έχουν δυνατότητα λειτουργίας και σε ανοικτό χώρο (ηλεκτρική τροφοδοσία, στήριξη, φωτισμός ή αποκλεισμός περιβάλλοντος φωτισμού και σκόνης). (υπεύθυνοι φορείς:  ΙΗΔΛ, ΙΜΣ)

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΗΔΛ -Μεθοδολογία χαρακτηρισμού χρωστικών σε ζωγραφικές επιφάνειες με φορητές διατάξεις: α) πολύ-φασματική απεικόνιση, β) φασματοσκοπία πλάσματος λέιζερ (LIBS) γ) μικροσκοπία Raman

ΙΜΣ -Παροχή ιστορικών στοιχείων για χρωστικές.
Συμμετοχή στην παρασκευή πρότυπων δειγμάτων χρωστικών.
Ανάπτυξη πλατφόρμας υποστήριξης, κίνησης και προστασίας αναλυτικού εξοπλισμού σε συνθήκες λειτουργίας στο πεδίο.

Παραδοτέα:

Αναφορά μεθοδολογίας χαρακτηρισμού χρωστικών σε ζωγραφικές επιφάνειες με φορητές διατάξεις : α) πολύ-φασματική απεικόνιση, β) φασματοσκοπία πλάσματος λέιζερ (LIBS) γ) μικροσκοπία Raman.

Διαθέσιμο εδώ: