Εργασία 1.2

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την δομική διάγνωση αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς με φορητές συσκευές ολογραφικής συμβολομετρίας

Περιγραφή εργασιών:

Η ολογραφική συμβολομετρία είναι μια μη καταστρεπτική μέθοδος για την δομική διάγνωση μνημείων και αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς. Οι εφαρμογές που εξετάζονται αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι από τα καθημερινά αδιέξοδα στο χώρο της διατήρησης/συντήρησης και ως εκ τούτου η συνεργασία θέλει να εισαγάγει νέα προσέγγιση στις έως τώρα πρακτικές και εργαλεία. Το κύριο βάρος δίδεται στην ικανότητα της τεχνικής να παρακολουθεί, ποσοτικοποιεί και απεικονίζει φαινόμενα φθοράς, καταπόνησης και θραύσης σε δοκίμια και αληθινά έργα σε πραγματικές συνθήκες.

Στην παρούσα εργασία θα δοθεί έμφαση:

α) στη συστηματική διερεύνηση θλιπτικών καταπονήσεων και θραύσης σε δομικούς λίθους και λιθοδομές.

β)  στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την διάγνωση και χαρτογράφηση μη ορατών δομικών ατελειών σε αντικείμενα (π.χ. αποκολλήσεις ζωγραφικής επιφάνειας σε πίνακες, εσωτερικές ρωγμές σε εικόνες κλπ), την δημιουργία χάρτη προτεινόμενων επεμβάσεων και τέλος τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας επεμβάσεων στερέωσης (π.χ. συγκολλήσεις και «φοδραρίσματα» σε πίνακες)

γ)  στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την διάγνωση και χαρτογράφηση μη ορατών δομικών ατελειών σε μνημεία (π.χ. αποκολλήσεις τοιχογραφιών, εσωτερικές ρωγμές κλπ), την δημιουργία χάρτη προτεινόμενων επεμβάσεων και τέλος τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας επεμβάσεων στερέωσης (π.χ. ενέματα σε τοιχογραφίες)

δ)  την παρακολούθηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών αλλαγών (π.χ. αλλαγές στην θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος χώρου) τόσο σε μνημεία (π.χ. σε τοιχογραφίες) όσο και σε έργα (π.χ. εικόνες, πίνακες κλπ).

ε)  στην ανάπτυξη φιλικής προς το χρήστη λειτουργίας, που θα επιτρέπει σε μη εξειδικευμένους χρήστες (π.χ. συντηρητές αρχαιοτήτων) να αντλούν χρήσιμη πληροφορία από τα αναλυτικά δεδομένα.

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΗΔΛ- Μεθοδολογία χαρακτηρισμού ζωγραφικών επιφανειών (εικόνων, τοιχογραφιών) με φορητή συσκευή DHSPI (digital speckle pattern interferometry)
ΙΜΣ- Τυπολογία δομικών αλλοιώσεων λίθινων μνημείων
ΙΕΧΜΗ- Τυπολογία δομικών αλλοιώσεων λίθινων μνημείων

Παραδοτέα:

Αναφορά μεθοδολογίας χαρακτηρισμού ζωγραφικών επιφανειών (εικόνων, τοιχογραφιών) με φορητή συσκευή DHSPI (digital speckle pattern interferometry)

Διαθέσιμο εδώ: