Εργασία 1.5

Εξειδίκευση πρωτότυπης πλατφόρμας γνώσης για την συντήρηση έργων τέχνης

Περιγραφή εργασιών:

Στην εργασία αυτή  θα δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός επιστημονικός οδηγός για την συντήρηση έργων τέχνης, ο οποίος θα συνδυάζει την κατηγορική γνώση με πραγματικά παραδείγματα συντήρησης έργων τέχνης με την χρήση πολυφασματικών εικόνων.Τα δεδομένα θα προκύψουν από τις εργασίες 1.1 και 1.2. Ο ηλεκτρονικός επιστημονικός οδηγός θα βασισθεί στην πλατφόρμα γνώσης εφαρμογών τεχνολογίας στην συντήρηση αντικειμένων πολιτισμού. Επίσης θα γίνει και ο εμπλουτισμός της βάσης γνώσεων με κρίσιμης μάζας περιγραφών κατηγορικής γνώσης, παραδείγματα εφαρμογών και όλες οι απαραίτητες επεκτάσεις σε οντολογίες για άλλα είδη αντικειμένων, μεθόδων και φαινομένων.

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΗΔΛ- Συλλογή διαφόρων τύπων πειραματικών δεδομένων (φάσματα, εικόνες) – κατηγοριοποίηση, παραδείγματα
ΙΜΣΣυλλογή διαφόρων τύπων ιστορικής, τεχνικής πληροφορίας για τα μελετώμενα έργα τέχνης και μνημεία, παραδείγματα
ΙΠΕξειδίκευση και προσαρμογή μοντέλων κατηγορικής και πραγματικής γνώσης, προσαρμογή συστήματος εργασίας 4.2, ενδεικτική εισαγωγή δεδομένων, εκπαίδευση

Παραδοτέα:

Επιστημονικός οδηγός για την συντήρηση έργων τέχνης με την χρήση των φορητών συσκευών της ολογραφίας

Διαθέσιμο εδώ: