Εργασία 2.1

Μεθοδολογία Επιφανειακών Μετρήσεων – Γεωφυσικές Διασκοπήσεις και Χημικές Αναλύσεις

Περιγραφή εργασιών:

Στα πλαίσια την συγκεκριμένης ΕΕ θα γίνει μία εκτενής και συστηματική διερεύνηση και χαρτογράφηση ενός αριθμού αρχαιολογικών θέσεων – τουλάχιστον 5 διαφορετικές θέσεις που θα ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους από τα προϊστορικά στα Κλασικά/Ρωμαϊκά χρόνια (ΙΜΣ).

Για την επίτευξη των παραπάνω θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα ειδικό γεωφυσικό πρωτόκολλο / στρατηγική προσέγγισης για την ταχεία και υψηλής ανάλυσης εκτίμηση της κατανομής των υπεδάφειων μνημείων. Συμβατικές αλλά και νέες συστοιχίες οργάνων και διατάξεις αισθητήρων θα χρησιμοποιηθούν για την εστιασμένη και εκτεταμένη κάλυψη των θέσεων και κάθε αρχαιολογική θέση (περιοχή μελέτης) θα προσεγγισθεί από διαφορετικές μεθοδολογίες για να επισημανθούν οι βέλτιστες πρακτικές διερεύνησης των αρχαίων οικισμών και εγκαταστάσεων. Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις θα κάνουν χρήση μετρήσεων μαγνητικής έντασης ή κατακόρυφης μαγνητικής βαθμίδας, ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιμότητας, γεωραντάρ, ηλεκτρικής τομογραφίας, κ.α. και θα εφαρμοστούν στοχεύοντας στην χαρτογράφηση του υπεδάφους σε διαφορετικά βάθη και την αποτύπωση της κατανομής των υπεδάφειων μνημείων κάθε θέσης.  Μετρήσεις της μαγνητικής επιδεκτικότητας του εδάφους (τόσο στο πεδίο όσο και στο εργαστήριο) θα διαχωρίσουν τα multi και single μαγνητικές κυψελίδες (domain particles) στοχεύοντας στην ανάδειξη της έντασης κατοίκησης, τον διαχωρισμό της στρωματογραφίας των θέσεων και την παρουσία εργαστηριακών χώρων ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (ΙΜΣ).

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία θα συμπληρωθεί από χημικές αναλύσεις για τη μέτρηση των βαρέων μετάλλων και συγκεντρώσεων φωσφόρου για την αναγνώριση των εκτάσεων καλλιέργειας και της παλαιότερης ή πρόσφατης ρύπανσης του εδάφους από εργαστηριακές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες (με περαιτέρω προστιθέμενη αξία για να προτείνει μέτρα για τη προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου των αρχαιολογικών θέσεων).  Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση φορητών XRF και φασματοσκοπικών τεχνικών λέιζερ (LIBS). Επίσης, πειράματα θα διεξαχθούν για τη δοκιμή της εφαρμογής των προαναφερόμενων τεχνικών και των μεθόδων ολογραφίας για τη μελέτη της ακεραιότητας μεμονωμένων μνημείων (ΙΗΔΛ).

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΗΔΛ- Εργασίες πεδίου, διεξαγωγή χημικών αναλύσεων, εργαστηριακές μετρήσεις

ΙΜΣ- Εργασίες πεδίου – γεωφυσικές μετρήσεις, διεξαγωγή γεωφυσικών μετρήσεων, εργαστηριακές μετρήσεις

Παραδοτέα:

Web site με WEB_GIS projects & info libraries (ένα για κάθε μία αρχαιολογική θέση). To WEB site  θα περιλαμβάνει κατάλογο αρχαιολογικών θέσεων που διερευνήθηκαν, μεθοδολογία έρευνας, κατάλογο και επεξήγηση μεθόδων, αποτελέσματα επεξεργασίας, και άλλες σχετικές πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση των μεθόδων

Διαθέσιμο εδώ: