Εργασία 2.2

Μεθοδολογία Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αεροφωτογράφησης

Περιγραφή εργασιών:

Χαμηλού ύψους αεροφωτογραφίες μέσω της χρήσης μη-επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (UAV) θα συνεισφέρουν στην ανίχνευση ρηχών υπεδάφειων αρχιτεκτονικών καταλοίπων ή άλλων χαρακτηριστικών που υποδεικνύουν την παλαιότερη χρήση του χώρου γύρω από οικισμούς και χώρους εγκατάστασης μέσω συμβατικών ή υπέρυθρων φωτογραφικών αισθητήρων. Η συγκεκριμένη ενότητα θα κάνει χρήση φωτογραμμετρικών τεχνικών για την δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM) που είναι απαραίτητο για την διόρθωση των γεωφυσικών μετρήσεων και αεροφωτογραφιών και την δημιουργία ενός πιο φωτορεαλιστικού υποβάθρου για την υπέρθεση των γεωφυσικών χαρτών. Επιπλέον θα γίνει χρήση δορυφορικών εικόνων από πολυφασματικούς δέκτες υψηλής ανάλυσης με στόχο την αναγνώριση των φασματικών υπογραφών που σχετίζονται με αρχαιολογικά κατάλοιπα.  Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων και των φασματοσκοπικών μετρήσεων θα χρησιμοποιηθούν σε μία προσπάθεια κανονικοποίησης του συντελεστή ανάκλασης των πολυφασματικών εικόνων και θα συνεισφέρουν στην καλύτερη επιβλεπόμενη ταξινόμηση των εικόνων (ΙΜΣ, ΙΗΔΛ). Ο υπολογισμός δεικτών βλάστησης, η ανάλυση βασικών αξόνων, τεχνικές φασματικής σύνθεσης και άλλες τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν  για να βοηθήσουν στην αναγνώριση των υπεδάφειων χαρακτηριστικών και καταλοίπων και την δημιουργία μιας ηλεκτρικής βιβλιοθήκης φασματικών υπογραφών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους (ΙΜΣ).


Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΗΔΛ- Πολύφασματική ανάλυση απεικονιστικών δεδομένων
ΙΜΣ- Εργασίες πεδίου, αεροφωτογράφιση με UAV, αποτυπώσεις με GPS για γεωαναφορά δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών, επεξεργασία δορυφορικών εικόνων

Παραδοτέα:

Επεξεργασία μετρήσεων γεωφυσικών δορυφορικών και αεροφωτογραφιών. Λεπτομερής τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων επεξεργασίας που θα δημοσιευθούν σε τουλάχιστον 4 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά ή/και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Διαθέσιμο εδώ: