Εργασία 2.5

Παραδοτέα:

α) Οδηγός καλής εφαρμογής των προτεινόμενων μεθοδολογιών καταγραφής της δυναμικής πολιτισμικών τοπίων.


Διαθέσιμο εδώ: