Εργασία 3.2

Κατασκευή παραδειγμάτων

Περιγραφή εργασιών:

Στην εργασία αυτή θα συλλεχθούν δεδομένα και θα κατασκευασθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα γεωαναφορών  που θα προκύψουν από την  μελέτη   μεταδεδομένων

α) χαρακτηριστικών παραδειγμάτων ψηφιακού υλικού χωρικών δεδομένων π.χ όλα τα είδη δορυφορικών φωτογραφιών, αεροφωτογραφιών (ΙΥΜ)

β) παραδειγμάτων  γεωφυσικών διασκοπήσεων (ΙΜΣ). Στην δράση αυτή θα χρησιμοποιηθούν και τα αποτελέσματα της εργασίας 2.1 και 2.2

Τελικά από την εργασία αυτή θα προκύψουν χαρακτηριστικά παραδείγματα γεωαναφορών όλων των περιπτώσεων και των μεταδεδομένων αυτών. (ΙΠ)

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΜΣ- Παραδείγματα γεωσκοπίσεων
ΙΠ- Καταγραφή μεταδεδομένων των παραδειγμάτων
ΙΥΜ- Δορυφορικές εικόνες και τεκμηρίωση αυτών, μεταδεδομένα γεωγραφικής τεκμηρίωσης

Παραδοτέα:

α) Περιγραφή οντολογίας (επέκταση του ISO21121)

Διαθέσιμο εδώ:

β) Οδηγός καλής πρακτικής για εφαρμογή του INSPIRE  σε εθνικό επίπεδο με παραδείγματα σχημάτων συμβατών

Διαθέσιμο εδώ: