Εργασία 3.3

Δημιουργία καλής πρακτικής

Περιγραφή εργασιών:

Στην εργασία αυτή με βάση την μεθοδολογία επέκτασης που έχει ορισθεί στην 3.1 θα ορισθεί η επέκταση στο ISO 21121, η οποία θα είναι μια επιμέρους οντολογία που θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες αναφορές στο ISO21121 και στο INSPIRE, όπου απαιτείται. (ΙΠ)Τα αποτέλεσματα  της εργασίας αυτής θα είναι

α) μια αναφορά που θα περιλαμβάνει την περιγραφή των κλάσεων , υποκλάσεων και των μεταξύ τους συσχετίσεων, εμπλουτισμένη με κατάλληλα παραδείγματα(ΙΠ, ΙΥΜ, ΙΜΣ)

β) ένας οδηγός καλής πρακτικής για γεωαναφορές συμβατές με το ISO21121 και το INSPIRE, o οποίος θα περιέχει και ενδεικτικά σχήματα δεδομένων για άμεση εφαρμογή(ΙΠ, ΙΥΜ, ΙΜΣ).

Υπεύθυνοι φορείς και ρόλοι φορέων:

ΙΜΣ- Αξιολόγηση επέκτασης, συμμετοχή στην δημιουργία του οδηγού καλής πρακτικής
ΙΠ- Ορισμός κλάσεων και σχέσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή και εναρμόνιση της οδηγίας INSPIRE με το ISO21121, συμμετοχή στην δημιουργία του οδηγού καλής πρακτικής
IYM- Αξιολόγηση επέκτασης, δημιουργία συμβατών σχημάτων δεδομένων για χωρικά δεδομένα, συμμετοχή στην δημιουργία του οδηγού καλής πρακτικής

Παραδοτέα:

Διαθέσιμο εδώ: