Ενότητα 4

Διαχείριση και Παρουσίαση ολοκληρωμένης επιστημονικής και πολιτισμικής πληροφορίας

Μήνας έναρξης:  1
Μήνας λήξης: 30
Συντονιστής: ΙΠ
Εμπλεκόμενοι φορείς: ΙΠ
Τεχνική περιγραφή ενότητας:

Η δράση αυτή, που έχει στόχο την ανάπτυξη εργαλείων/ συστημάτων της πληροφορικής για υποστήριξη του περιβάλλοντος της ολοκληρωμένης γνώσης αναφορικά με την έρευνα στην ανάλυση αντικειμένων και ευρημάτων και την παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων της πολιτισμικής έρευνας στο ευρύ και εξειδικευμένο κοινό, έχει τις εξής διαδοχικές δράσεις:

α) Την ενσωμάτωση όλης της γνώσης για ένα μουσειακό αντικείμενο που είναι κατάλληλη για το ευρύ κοινό με στόχο να προκύψει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο της γνώσης που είτε “αφηγείται μια ιστορία” για το αντικείμενο, είτε παρέχει στον χρήστη τις κατάλληλες προβολές γνώσεις ώστε να τον προσελκύσει για να το εξερευνήσει (ΕΕ4.1)

β) την ανάπτυξη μίας πρωτότυπης γενικής πλατφόρμας αυξανόμενης εμπειρίας και γνώσης για εκπαίδευση και επαυξανόμενη εμπειρία στην χρήση των προηγμένων επιστημονικών μεθόδων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου (ΕΕ4.2).

γ) την τεκμηρίωση επιστημονικών πειραμάτων και παρατηρήσεων για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης διατήρησης των αποτελεσμάτων για χρήση και επανάχρηση στο μέλλον σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα Ψηφιακής Προέλευσης και τις καλές πρακτικές Ψηφιακής διατήρησης (ΕΕ4.3) και

δ) στην διαμόρφωση και αξιολόγηση ενός πρακτικού εργαλείου συσσώρευσης γνώσης (ΕΕ4.4).

Στόχοι:

Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι η ανάπτυξη εργαλείων/ συστημάτων  της πληροφορικής για υποστήριξη του περιβάλλοντος της ολοκληρωμένης γνώσης. Τα εργαλεία αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά που υποστηρίζουν.

  • την έρευνα στην ανάλυση  αντικειμένων και ευρημάτων για ίχνη παρελθόντων γεγονότων και κατανόηση της προϋπάρχουσας τεχνογνωσίας στα διάφορα πεδία της πολιτισμικής ιστορίας όπως αρχαιολογία, μουσειολογία, ιστορία της τέχνης, εθνολογία, ιστορία επιστημών υπό την μορφή συστημάτων τεκμηρίωσης της επιστημονικής παρατήρησης και εργασίας.
  • την παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων της πολιτισμικής έρευνας στο ευρύ και εξειδικευμένο κοινό υπό την μορφή  συστημάτων που υποστηρίζουν την που συστηματική εκπαίδευση σε επιστημονικές μεθοδολογίες και τεχνικές και συστημάτων που υποστηρίζουν την βιωματική εκπαίδευση (ή ενασχόληση σε ελεύθερο χρόνο) μέσω τεχνικών αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής σε εκλαϊκευμένη γνώση και  σε επίσκεψη μουσείου.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής έχει μεγάλη παράδοση στην δημιουργία συστημάτων και στις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες. Στα πλαίσια της ενότητας αυτής θα σχεδιασθούν και παραχθούν εργαλεία που εμπίπτουν και στις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες.