Εργασία 4.1

Συστήματα βιωματικής εκπαίδευσης και προβολής σε μουσειακά αντικείμενα

Περιγραφή εργασιών:

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα επιχειρηθεί η ενσωμάτωση όλης της γνώσης  για ένα  μουσειακό αντικείμενο που είναι κατάλληλη για το ευρύ κοινό κάτω από ένα σχήμα συμβατό με το ISO21127 και με τις επεκτάσεις αυτού με στόχο να προκύψει  ένα ολοκληρωμένο δίκτυο της γνώσης που είτε  “αφηγείται μια ιστορία” για το αντικείμενο είτε  παρέχει στον χρήστη τις  κατάλληλες προβολές γνώσεις ώστε να τον προσελκύσει για να το εξερευνήσει.

Για τον σκοπό αυτό  θα αναπτυχθεί ένα βασικό μοντέλο και θα ορισθούν οι κατάλληλες προσεγγίσεις διάδρασης που να επιτρέπουν σε ένα επισκέπτη να έχει πρόσβαση και εμπειρία στο πολιτισμικό – ιστορικό περιβάλλον ενός μουσειακού αντικειμένου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Το μοντέλο αυτό θα βασίζεται στην έννοια των σχετικών διαστάσεων ενός εννοιολογικού χώρου γύρω από το μουσειακό αντικείμενο, όπως ο χωροχρόνος, η εξέλιξη της μορφής του, των κοινωνικών επιρροών και συσχετίσεων, κλπ., και στα βασικά χαρακτηριστικά πλοήγησης και τρόπους παρουσίασης για αυτές τις διαστάσεις. Επίσης, θα εναρμονιστεί με τα κριτήρια σπουδαιότητος του Significance 2.0.  και θα εξάγει    αυτόματα πολιτισμικές «διαισθητικές σχέσεις» από σύνολα και σειρές  συγκεκριμένων γεγονότων και στοιχείων από μουσειακά πρότυπα μεταδεδομένων [Τζομπανάκη-Ντερρ 2012]. Θα περιλαμβάνει ανάλυση και εφαρμογή των σχετικών παραμέτρων προσωποποίησης  για αυτόν τον τομέα και τους χρήστες του.

Επίσης θα ολοκληρώσει ένα πρωτότυπο οντολογικό μοντέλο για το πως θα συνδέσει τα μέσα με την γνώση με ένα μοντέλο σχολιασμού χρηστών το οποίο θα συνοδεύεται με οδηγίες για την βελτίωση της εφαρμοζόμενης τεκμηρίωσης το οποίο θα επιτρέψει στα μουσεία να βελτιώσουν την τεκμηρίωση και τα μεταδεδομένα της πολυμεσικής πληροφορίας καθώς και την ίδια την πολυμεσική πληροφορία.

Τέλος στα πλαίσια της εργασίας αυτής σε συνεργασία με τοπικά μουσεία, ιστορικά – εθνολογικά, θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια πρωτότυπη ψηφιακής έκθεση που θα χρησιμοποιεί τα μοντέλα αυτά με στόχο να προσφέρει μια εξατομικευμένη διαδραστική εμπειρία σε μια πραγματική θέση για επίδειξη.

Ρόλος φορέα:

ΙΠ- Δημιουργία οντολογίας διάδρασης  χρηστών,  κατασκευή συστήματος παρουσίασης μουσειακών εκθεμάτων, αξιολόγηση αυτών

Παραδοτέα:

α) Καινοτόμα μοντέλα και οντολογίες για διαδραστική παρουσίαση μουσειακών αντικειμένων

Διαθέσιμο εδώ:

β) Πρωτότυπα διαδραστικά μουσειακά εκθέματα

Διαθέσιμο εδώ:

γ) Αξιολόγηση και πιλοτική χρήση των μοντέλων και των μουσειακών εκθεμάτων

Διαθέσιμο εδώ: