Εργασία 4.2

Πλατφόρμα γνώσης εφαρμογών τεχνολογίας στην συντήρηση αντικειμένων πολιτισμού

Περιγραφή εργασιών:

Η εργασία αυτή θα βασισθεί στη θεωρία σύνδεσης κατηγορικής και πραγματικής γνώσης μεθόδων συντήρησης για έργα τέχνης που έχει αναπτυχθεί από το ΙΠ-ΙΤΕ σε συνεργασία με το τμήμα συντήρησης του Λούβρου C2RMF και το τμήμα συντήρησης τέχνης των ΤΕΙ Αθηνών για τις  προηγμένες μεθόδους διδιάστατων φασματικών εικόνων και καθαρισμού με λέιζερ για μεγάλη ποικιλία υλικών  που έχει αναπτύξει το ΙΗΔΛ με σκοπό την ανάπτυξη μίας πρωτότυπης γενικής  πλατφόρμα γνώσης για εκπαίδευση και επαυξανόμενης εμπειρίας στην χρήση  των προηγμένων μεθόδων του ΙΗΔΛ.

Στην εργασία αυτή

  • θα δημιουργηθεί μια βασική οντολογία κατηγορικής και πραγματικής γνώσης για την συντήρηση έργων τέχνης (ΙΠ)
  • θα σχεδιασθεί η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας γνώσης, η οποία θα   εναρμονίζεται πλήρως με το λογικό μοντέλο συστήματος  τριών επιπέδων (3-tier αρχιτεκτονική), το οποίο τοποθετεί σε διαφορετικά εννοιολογικά επίπεδα τη λογική του προγράμματος που επεξεργάζεται τα δεδομένα (application logic, λογική της εφαρμογής) και τον τρόπο και τα μέσα παρουσίασης (presentation). Η πλατφόρμα αυτή  θα αποτελείται δε από τρία μέρη: την βάση γνώσης(data layer), τις λειτουργικές συνιστώσες (application layer) και την διεπαφή χρήσης (UI layer). (ΙΠ)
  • Θα υλοποιηθεί το βασικό μέρος της πλατφόρμας.(ΙΠ) Εξειδικεύσεις αυτής για τις ανάγκες των μεθόδους διδιάστατων φασματικών εικόνων και καθαρισμού με λέιζερ θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν στις εργασίες 1.5 και 5.5 σε συνεργασία με το ΙΗΔΛ.

Ρόλος φορέα:

ΙΠ- Εφαρμογή και επέκταση οντολογίας, κατασκευή βασικού συστήματος βάσης γνώσης και  γενικών φορμών παρουσίασης και εισαγωγής γνώσης για σύνδεση κατηγορικής γνώσης και συγκεκριμένων περιπτώσεων

Παραδοτέα:

Γενική Πλατφόρμα γνώσης εφαρμογών τεχνολογίας στην συντήρηση αντικειμένων πολιτισμού

Διαθέσιμο εδώ: