Εργασία 4.3

Σύστημα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων επιστημονικών εργασιών και παρατηρήσεων

Περιγραφή εργασιών:

Αυτή η εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικής εφαρμογής για τεκμηρίωση  επιστημονικών πειραμάτων και παρατηρήσεων που χρησιμοποιούν μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στο ΙΗΔΛ και στο ΙΥΜ και για υποστήριξη μακροπρόθεσμης διατήρησης των αποτελεσμάτων για χρήση και αναχρησιμοποίηση στο μέλλον και η οποία είναι συμβατή με τα τρέχοντα πρότυπα Ψηφιακής Προέλευσης, όπως το CRMDig, και καλές πρακτικές Ψηφιακής διατήρησης.

Τα μοντέλα αυτά και ειδικά το CRMDig είναι εκφρασμένa στην γλώσσα του «Semantic Web», την RDFS, η οποία είναι ιδανική για την ολοκλήρωση της πληροφορίας από ετερογενής πηγές, αλλά δεν είναι η κατάλληλη να υποστηρίξει προσαρμοσμένες οθόνες για καταγραφή πληροφορίας.

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν τα βασικά μέρη του συστήματος τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων επιστημονικών εργασιών και παρατηρήσεων. Το σύστημα    θα αποτελείται δε από τρία μέρη: την βάση γνώσης(data layer), τις λειτουργικές συνιστώσες (application layer) και την διεπαφή χρήσης (UI layer). Η βάση γνώσης θα είναι συμβατή με το CRMdig, οι λειτουργικές συνιστώσες  είναι το μέρος του συστήματος που αναλαμβάνει να εφαρμόσει την επιχειρησιακή λογική, δηλ. τους κανόνες που καθορίζουν τις διάφορες λειτουργίες του συστήματος. Παραλαμβάνει δεδομένα από την βάση γνώσης, τα επεξεργάζεται και τα αποστέλλει στο επίπεδο παρουσίασης για προετοιμασία και προβολή στο χρήστη. Επίσης παραλαμβάνει από το επίπεδο παρουσίασης τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης, τα επεξεργάζεται και τα αποστέλλει στο επίπεδο δεδομένων για αποθήκευση.

Στο  επίπεδο διεπαφής χρήσης, πραγματοποιείται η διαχείριση των οθονών εργασίας (user screens) καθώς επίσης και η μορφοποίηση των δεδομένων που εμφανίζονται. Σε αυτό το επίπεδο συμπεριλαμβάνονται και οι φόρμες εισαγωγής δεδομένων. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν βασικοί τύποι φορμών εισαγωγής οι οποίοι, στη συνέχεια, στα πλαίσια των εργασιών 1.4 και 2.3 θα εξειδικευθούν για τις ανάγκες των επιστημονικών εργασιών και παρατηρήσεων που θα υλοποιηθούν σε αυτές τις εργασίες.

Ρόλος φορέα:

ΙΠ- Κατασκευή βασικού συστήματος διαχείρισης υλικού παρατηρήσεων και επιστημονικών εργασιών

Παραδοτέα:

Βασικό Σύστημα τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων επιστημονικών εργασιών και παρατηρήσεων

Διαθέσιμο εδώ: