Εργασία 4.4

Εργαλείο Συσσώρευσης γνώσης

Περιγραφή εργασιών:

Στο ΙΠ έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από ερευνητικά πρωτότυπα για γραφικές αναπαραστάσεις αντιστοιχήσεων και για αυτόματο μετασχηματισμό σχήματος. Επίσης υπάρχουν ανοικτού κώδικα επιμέρους συνιστώσες που υποστηρίζουν ανάλυση XML δεδομένων για μετασχηματισμό.
Σε αυτή την εργασία, θα σχεδιασθεί και θα υλοποιηθεί ένα πρακτικό εργαλείο το οποίο θα μετασχηματίζει το σχήμα μιας τοπικής βάσης (XML) σε RDF με βάση τις προδιαγραφές των μη ειδικών της τεχνολογίας της πληροφορίας. Για την υλοποίηση της εργασίας αυτής θα απαιτηθεί η ολοκλήρωση των ερευνητικών πρωτοτύπων που έχουν αναπτυχθεί στο ΙΠ με τις επιμέρους συνιστώσες ανοικτού κώδικα ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για ολοκλήρωση πληροφορίας μεγάλου μεγέθους έργων και για χρήση αυτού του εργαλείου για τους εντός του ΙΤΕ συνεργάτες.

Ρόλος φορέα:

ΙΠ- Κατασκευή, ενδεικτική χρήση και αξιολόγηση εργαλείου  συσσώρευσης γνώσης

Παραδοτέα:

Εργαλείο συσσώρευσης γνώσης

Διαθέσιμο εδώ: